Start » Förbättrat företagsklimat
Aktuellt »
Styrelse »
Kontakta Företag i Samverkan »
Förbättrat företagsklimat »
Handelsutveckling »
Attraktiva och levande orter »
Stärkt nätverk »
Kompetens »
Företagsfrämjande aktörer »
Integritetspolicy »
Presentkort »
Nyhetsbrev »
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Upphandling Östhammars kommun »

Lediga lokaler »
Förbättrat företagsklimat och plattformar för samarbete närlingsliv-kommun

Dialogen mellan näringsliv och kommun behöver utvecklas, tilliten och förståelsen för varandra behöver öka, attitydförändringar behövs.  

Bland de insatser Företag i samverkan arbetar med för ett förbättrat företagsklimat finns (utöver de insatser vi gör inom våra fokusområden handelsutveckling, kompetens och nätverk):
  • en första workshop om företagsklimat arrangerades under hösten 2017 och där påbörjade företagare, politiker och tjänstemän från Östhammars kommun arbetet med en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat. I januari 2018 hölls en uppföljande workshop, i april en träff med tema upphandling och i september en träff med tema kommunikation och mötesplatser - med uppföljning på åtgärder i handlingsplanen. En start på ett gemensamt arbete som fortsätter! 24 januari 2019 arrangeras en träff med tema myndighetsutövning.
  • vi genomför upphandlingsdialoger tillsammans med Östhammars kommun. Vid dessa dialoger kan du ta del av information och tips, komma med synpunkter och diskutera!
  • workshops om företagsklimat med företagarföreningarnas styrelser vid två tillfällen under 2017 som kort kan summeras med:
    1. Tilliten näringsliv-kommun behöver blir bättre
    2. Önskemål om workshop med tjänstemän, politiker och företagarekring hur företagsklimatet bör utvecklas
  • vi arbetar i styrgruppen för Östhammars kommuns Tillväxtstrategi, där frågor som direkt berör företagsklimat och tillväxt berörs, t ex infrastruktur, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, attraktivitet m m
  • vi är aktiva gällande remisser och frågor som berör näringslivet i Östhammars kommun, t ex Länstransportplanen, kollektivtrafik, inköpspolicy Östhammars kommun, nattjouren i Östhammar m m.
  • under åren 2015-2016 genomförde vi tillsammans med Företagslotsen hos Östhammars kommun Företagarforum vid flera tillfällen, aktiviteten kan komma att återkomma
/ 2019-01-09
Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat
Under hösten 2017 påbörjade näringsliv och kommun ett gemensamt arbete med att ta fram en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat. Handlingsplanen innehåller prioriterade insatser och stäms av och uppdateras löpande samt följs upp och diskuteras vid träffar om företagsklimatet.
/ 2018-09-10
/ 2018-12-13
/ 2018-07-16
 
 
/ 2018-04-03
Stort tack till alla som bidrog till mycket bra och konkreta samtal om företagsklimatet vid frukostmötet 31 januari! Nu summerar vi underlagen från träffen, planerar framåt och återkommer med mer information. Redan nu kan du boka in torsdag 12 april kl 18 för nästa träff om företagsklimatet, håll utkik efter inbjudan!
 

/ 2018-02-02
Välkommen 31 januari - tillsammans skapar vi det bästa företagsklimatet
Företag i samverkan hälsar dig välkommen till Kvarnen i Gimo onsdag 31 januari kl 7-9.30!
 
Nu går vi från ord till handling och utvecklar tillsammans företagsklimatet! Vi diskuterar och följer upp insatser i den handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat som en grupp företagare, politiker och tjänstemän i Östhammars kommun gemensamt har påbörjat. Vi gör en avstämning kring genomförande och planerar framåt. 
 

Var med och påverka, alla är välkomna! Dina idéer, tankar och synpunkter är viktiga! 
 
Varmt välkommen med din anmälan till kina@foretagisamverkan.se
 
Inbjudan i pdf-format finns HÄR
 
 
 
/ 2018-09-10
Workshop om företagsklimat 16 oktober
Måndag 16 oktober samlades närmare fyrtio företagare, politiker och tjänstemän för en heldagsworkshop med gemensamma konkreta samtal om företagsklimatet. Hur vill vi ha företagsklimatet och hur kommer vi dit? Företag i samverkan arrangerade dagen och hade bjudit in Gert Lundblad som höll i föreläsningen "Den empatiske byråkraten" och Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv som var dagens moderator.
Mycket tid ägnades åt gruppsamtal kring ett antal frågeställningar och dagen utmynnade i många förslag på insatser och åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Dagen var en bra början på arbetet, men det stannar förstås inte här.
 
Uppföljningsmöte onsdag 31 januari kl 7-9.30 i Kvarnen, Gimo. Mer information/inbjudan kommer! Alla är välkomna, oavsett deltagande på den första träffen eller inte.
 
Material från workshop 16 oktober 
Sammanfattning av gruppdiskussionerna under workshopen i oktober finns HÄR
Insatser som föreslogs under dagen har summerats i en början till en handlingsplan. Denna finns upplagd på www.osthammar.se (Handlingsplanen kommer att uppdateras löpande)
Läs mer om arbetet med företagsklimatet på www.tillvaxtosthammar.se - Nyheter 
 
Tack till alla medverkande för bra diskussioner och förslag!
/ 2017-12-20


Må 2 sep
Gemensam träff för styrelserna i alla företagarföreningar
Prel kl 18.30. Save the date, inbjudan kommer!
To 26 sep
Handledarutbildning!

Kl 8.30-16 i Östhammar: Skolverkets handledarutbildning, fortbildning för att handleda elever när de ska göra apl (arbetsplatsförlagt lärande). Utb är även värdefull när ni tar emot nyanställda, sommarjobbare eller prao-elever

On 9 okt
Företagarträff - tema bygg, el, vvs
Kvällstid. Save the date - mer information kommer!
To 14 nov - On 13 nov
Företagarträff - tema transport, mark och entreprenad
Kvällstid. Save the date - mer information kommer!
Företag i Samverkan  

Upp

Upp