Start » Förbättrat företagsklimat
Aktuellt »
Styrelse »
Kontakta Företag i Samverkan »
Förbättrat företagsklimat »
Handelsutveckling »
Attraktiva och levande orter »
Stärkt nätverk »
Företagsfrämjande aktörer »
Integritetspolicy »
Presentkort »
Nyhetsbrev »
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Upphandling Östhammars kommun »

Lediga lokaler »
Förbättrat företagsklimat och plattformar för samarbete närlingsliv-kommun

Dialogen mellan näringsliv och kommun behöver utvecklas, tilliten och förståelsen för varandra behöver öka, attitydförändringar behövs.  

Bland de insatser Företag i samverkan arbetar med för ett förbättrat företagsklimat finns (utöver de insatser vi gör inom våra fokusområden handelsutveckling, kompetens och nätverk):
  • en första workshop om företagsklimat arrangerades under hösten 2017 och där påbörjade företagare, politiker och tjänstemän från Östhammars kommun arbetet med en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat. I januari 2018 hölls en uppföljande workshop, i april samma år en träff med tema upphandling och i september en träff med tema kommunikation och mötesplatser - med uppföljning på åtgärder i handlingsplanen.  I januari 2019 arrangerades en träff med tema myndighetsutövning, där vi hade bjudit in föreningen Tillväxt & Tillsyn, vid detta tillfälle kompletterades handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat ytterligare via dialog mellan näringsliv och kommun. Östhammars kommun hanterar uppföljning och uppdateringar av handlingsplanen.
  • vi har genomfört flera upphandlingsdialoger tillsammans med Östhammars kommun dit näringslivet har bjudits in. Dessa träffar har innehållit information, tips, frågor, synpunkter och diskussioner och har också bidragit med innehåll till handlingsplanen för ett förbättrar företagsklimat! Vi har haft Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert som gäst vid en av träffarna, vilket bidrog med många nya infallsvinklar. Vi bistår upphandlingsenheten med hjälp att sprida inbjudningar till informationsmöten inför kommande upphandlingar. Längst ner till vänster här på sidan finns även en länk till aktuella upphandlingar.
  • workshops om företagsklimat med företagarföreningarnas styrelser genomfördes vid två tillfällen under 2017 och kan kort summeras med:
    1. Tilliten näringsliv-kommun behöver blir bättre
    2. Önskemål om workshop med tjänstemän, politiker och företagarekring hur företagsklimatet bör utvecklas (vilket sedan genomförts flera gånger med start hösten 2017)
  • vi har arbetat i styrgruppen för Östhammars kommuns Tillväxtstrategi, där frågor som direkt berör företagsklimat och tillväxt berörs, t ex infrastruktur, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, attraktivitet m m
  • vi är aktiva gällande remisser och frågor som berör näringslivet i Östhammars kommun, t ex Länstransportplanen, kollektivtrafik, inköpspolicy Östhammars kommun, nattjouren i Östhammar m m.
  • under åren 2015-2016 genomförde vi tillsammans med Företagslotsen hos Östhammars kommun Företagarforum vid flera tillfällen, aktiviteten kan komma att återkomma
/ 2019-10-21
Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat
Under hösten 2017 påbörjade näringsliv och kommun ett gemensamt arbete med att ta fram en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat. Handlingsplanen innehåller prioriterade insatser och stäms av och uppdateras löpande samt följs upp och diskuteras vid träffar om företagsklimatet.
/ 2018-09-10
Träff med fokus på myndighetsutövning 24 januari 2019
/ 2019-10-21
Träff med fokus på kommunikation och mötesplatser 12 september 2018
/ 2019-10-21
Träff med fokus på upphandling 12 april 2018
 
 
/ 2019-10-21
Stort tack till alla som bidrog till mycket bra och konkreta samtal om företagsklimatet vid frukostmötet 31 januari! Nu summerar vi underlagen från träffen, planerar framåt och återkommer med mer information. Redan nu kan du boka in torsdag 12 april kl 18 för nästa träff om företagsklimatet, håll utkik efter inbjudan!
 

/ 2018-02-02
Välkommen 31 januari 2018 - tillsammans skapar vi det bästa företagsklimatet
Företag i samverkan hälsar dig välkommen till Kvarnen i Gimo onsdag 31 januari kl 7-9.30!
 
Nu går vi från ord till handling och utvecklar tillsammans företagsklimatet! Vi diskuterar och följer upp insatser i den handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat som en grupp företagare, politiker och tjänstemän i Östhammars kommun gemensamt har påbörjat. Vi gör en avstämning kring genomförande och planerar framåt. 
 

Var med och påverka, alla är välkomna! Dina idéer, tankar och synpunkter är viktiga! 
 
Varmt välkommen med din anmälan till kina@foretagisamverkan.se
 
Inbjudan i pdf-format finns HÄR
 
 
 
/ 2019-10-21
Workshop om företagsklimat 16 oktober 2017
Måndag 16 oktober samlades närmare fyrtio företagare, politiker och tjänstemän för en heldagsworkshop med gemensamma konkreta samtal om företagsklimatet. Hur vill vi ha företagsklimatet och hur kommer vi dit? Företag i samverkan arrangerade dagen och hade bjudit in Gert Lundblad som höll i föreläsningen "Den empatiske byråkraten" och Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv som var dagens moderator.
Mycket tid ägnades åt gruppsamtal kring ett antal frågeställningar och dagen utmynnade i många förslag på insatser och åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Dagen var en bra början på arbetet, men det stannar förstås inte här.
 
Uppföljningsmöte onsdag 31 januari kl 7-9.30 i Kvarnen, Gimo. Mer information/inbjudan kommer! Alla är välkomna, oavsett deltagande på den första träffen eller inte.
 
Material från workshop 16 oktober 
Sammanfattning av gruppdiskussionerna under workshopen i oktober finns HÄR
Insatser som föreslogs under dagen har summerats i en början till en handlingsplan. Denna finns upplagd på www.osthammar.se (Handlingsplanen kommer att uppdateras löpande)
Läs mer om arbetet med företagsklimatet på www.tillvaxtosthammar.se - Nyheter 
 
Tack till alla medverkande för bra diskussioner och förslag!
/ 2019-10-21


Företag i Samverkan  

Upp

Upp