Start » Integritetspolicy
Aktuellt »
Styrelse »
Kontakta Företag i Samverkan »
Förbättrat företagsklimat »
Handelsutveckling »
Attraktiva och levande orter »
Stärkt nätverk »
Företagsfrämjande aktörer »
Integritetspolicy »
Presentkort »
Nyhetsbrev »
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Öregrund - Gräsö »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Upphandling Östhammars kommun »

Lediga lokaler »
Integritets- och personuppgiftspolicy
Företag i samverkans integritetspolicy finns att läsa nedan eller som pdf-fil HÄR
 
 

Integritetspolicy – information om personuppgiftsbehandling

Företag i samverkan 802471-7368 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Du kan alltid komma i kontakt med föreningen via info@foretagisamverkan.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar är främst sådana som du själv ger till oss i samband med t ex anmälningar till och deltagande i evenemang, aktiviteter och projekt, vid intresseanmälningar, vid prenumeration på vårt nyhetsbrev, vid företagsbesök och liknande situationer. Vi kan också komma att göra en intresseavvägning och samla in kontaktuppgifter på eget initiativ för att bjuda in till eller informera om sådant som vi bedömer är av intresse för den vars kontaktuppgifter vi samlar in. Föreningens uppdrag är på övergripande nivå att arbeta för att bidra till att stärka näringslivet, öka samverkan mellan aktörer och stärka företagsklimatet i kommunen och till det uppdraget hör till stor del att kommunicera kring aktuella frågor och arrangera sammankomster som berör näringslivet. Dina personuppgifter behandlas för ändamål kopplade till föreningens verksamhet, t ex att administrera evenemang, möten, aktiviteter och projekt, kommunicera t ex skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar och information, göra enkätundersökningar och ta in intresseanmälningar.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är företagsnamn, namn på kontaktperson, e-post och telefonnummer och i vissa fall postadress samt i undantagsfall när så är nödvändigt även organisationsnummer/personnummer. Vid anmälningar till evenemang kan vi komma att behandla personuppgift som är att anse som känslig, främst gäller det uppgifter om behov av specialkost, sådan information raderas dock efter evenemanget. Vid all behandling av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer, t ex leverantörer av IT-system, bokföring och revision. Vi kan även komma att dela personuppgifter med medarrangörer vid evenemang, aktiviteter och möten om det är av betydelse för aktivitetens genomförande. Vid externt finansierade projekt kan vi komma att dela projektdeltagares personuppgifter med finansiär, myndighet och liknande om det krävs för projektets genomförande eller vi har rättslig förpliktelse.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av möten, evenemang och liknande sammankomster

Intresseavvägning

Nyhetsbrev, inbjudningar och annan kommunikation som bedöms beröra näringslivet i området

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier
Anslutning till presentkort och annonsering på ortswebbsidor 

Intresseavvägning och ibland samtycke
Avtal 

 

Enkätundersökningar och intresseanmälningar

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hantering av externt finansierade projekt, t ex EU-projekt

Samtycke och intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kan genom intresseavvägning komma att spara de kontaktuppgifter du lämnat till oss i samband med möten, evenemang, företagsbesök, intresseanmälningar, projekt och liknande för att kunna skicka information och bjuda in till kommande aktiviteter. Du kan när som helst kontakta oss och meddela om du inte längre vill ha information, nyhetsbrev och inbjudningar från oss.

Vi kan komma att behöva spara vissa personuppgifter t ex gällande deltagarlistor och projekt i upp till 10 år om vi måste för att upprätthålla våra rättsliga skyldigheter avseende t ex bokföringslagen eller för att t ex EU-finansierade projekt kräver det.

Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade och rätt att få ogrundad behandling raderad. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke i de fall det har använts som laglig grund för behandling.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@foretagisamverkan.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen www.datainspektionen.se för att lämna klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter.

Om du inte önskar få information, nyheter, inbjudningar etc från oss kan du när som helst kontakta info@foretagisamverkan.se och begära att vi slutar göra utskick till dig.

Läs mer »
/ 2018-11-01


Företag i Samverkan  

Upp

Upp